ІНФО Всі останні події доступні в розділі ЗМІ ПРО НАС
open-navigation
close-navigation

Про нас

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №2 Одноосібного учасника

Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»

від 10.06.2021

 

Статут

(нова редакція)

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»

(код за ЄДРПОУ: 41757119)

 

Київ 2021 рік

 

 

 

Стаття І. Загальні положення

 

1.1. Цей статут Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ» (надалі – «Фонд») є новою редакцією статуту Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОДИЧІ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ» затвердженого Установчими Загальними Зборами Учасників 20 листопада 2017 року та зареєстрованого Державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 24 листопада 2017 року (номер запису у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 10651020000026043).
Зміна найменування з Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОДИЧІ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ» на Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ» відбулась відповідно до Рішення №1 Одноосібного учасника Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОДИЧІ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ» від 30.03.2021.
Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ» є повним правонаступником Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОДИЧІ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ» (код за ЄДРПРОУ: 41757119).
Фонд є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками.
1.2. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.
1.3. Засновниками фонду є: Гриб Ігор Олександрович.
1.4. Фонд має статус юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації у встановленому законом порядку. Фонд від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, є стороною у судах, включаючи господарчі та третейські суди в Україні.
1.5. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває рахунки в національній валюті у банківських установах в установленому законодавством порядку.
1.6. Фонд має печатку, бланки, символіку та інші реквізити.
1.7. Повна назва Фонду:
Українською мовою: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАТФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»;
Російською мовою: Благотворительная организация «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПЛАТФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ»;
Англійською мовою: Charitable organization «Charitable Foundation «PLATFORM FOR THE RELEASE OF POLITICAL PRISONERS».
Скорочене найменування Фонду:
Українською мовою: БО БФ «ПЗП»;
Російською мовою: БО БФ «ПОП»;
Англійською мовою: CO «CF «PRPP».

Організаційно-правова форма – Благодійна організація.
1.8. Місцезнаходження Фонду: Україна, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 58А, кв. 86.

 

Стаття ІІ. Мета, цілі та статутні завдання Фонду

 

2.1. Основною метою діяльності Фонду є впровадження благодійної діяльності в інтересах суспільства та політичних в’язнів Кремля – громадян України, з метою сприяння розвитку демократії, верховенства права та поваги до прав людини.
2.2. Предметом діяльності Фонду є діяльність, спрямована на соціальний захист, надання матеріальної, фінансової та організаційної допомоги політичним в’язням Кремля та їх родичам.
2.3. Основними завданнями Фонду є:
2.3.1. участь у процесі становлення та розвитку українського правозахисного руху, пропаганді правозахисних ідей, міжнародних стандартів прав людини та основних свобод, згідно з чинним законодавством;
2.3.2. участь у зборі інформації про факти порушень прав людини та основних свобод, правову ситуацію в країні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основних свобод;
2.3.3. допомога постраждалим внаслідок збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
2.3.4. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога політичним в’язням Кремля та їх родичам;
2.3.5. сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основних свобод до відома зацікавлених міжнародних організацій, українських державних і недержавних організацій, своїх членів, а також широкого кола громадськості;
2.3.6. пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини і основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод згідно з чинним законодавством;
2.3.7. впровадження цінностей прав людини в діяльності журналістської спільноти.

 

Стаття ІІІ. Форми здійснення благодійної діяльності Фонду

 

3.1. Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:
3.1.1. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
3.1.2. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
3.1.3. фінансування конкретних цільових програм;
3.1.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
3.1.5. дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;
3.1.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
3.1.7. надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;
3.1.8. прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
3.1.9. інших заходів, не заборонених законодавством України;
3.1.10. здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому порядку законодавством України.

 

Стаття ІV. Права Фонду

 

4.1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:
4.1.1. укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадянськими об’єднаннями;
4.1.2. організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;
4.1.3. розробляти та реалізовувати власні програми;
4.1.4. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
4.1.5. об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
4.1.6. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
4.1.7. постійно визначати форми, об’єкти і обсяги благодійної допомоги;
4.1.8. відкривати рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків;
4.1.9. засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації,
займатися видавничою діяльністю;
4.1.10. бути членом інших благодійних організацій;
4.1.11. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян; популяризувати своє ім’я (назву), символіку; мати інші права згідно з законодавством України;
4.1.12. засновувати власні премії, нагороди Фонду для дітей, що навчаються, педагогів, батьків.

 

Стаття V. Учасники Фонду, права та обов’язки учасників Фонду. Припинення участі

 

5.1. Учасниками Фонду можуть бути:
5.1.1. дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які надали Фонду фінансову майнову допомогу протягом 36 місяців;
5.1.2. учасниками Фонду можуть бути юридичні особи приватного права, які прийняли рішення про участь у діяльності Фонду та призначили уповноваженого представника.
5.2. Учасники Фонду мають право:
5.2.1. брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових і постійних допоміжних органах;
5.2.2. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;
5.2.3. вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду;
5.2.4. мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації про діяльність Фонду;
5.2.5. мати інші права, передбачені Статутом.
5.3. Учасники Фонду зобов’язані:
5.3.1. сприяти Фонду в здійснені його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду;
5.3.2. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;
5.3.3.дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;
5.3.4. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.
5.4. Прийняття до складу Учасників фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів на підставі письмової заяви про вступ, а для юридичних осіб – заяви та рішення керівного органу про участь у діяльності Фонду та призначили уповноваженого представника.
5.5. Виключення зі складу Учасників Фонду здійснюється автоматично з дати отримання заяви про виключення зі складу Учасників Фонду або на підставі рішення загальних зборів, яке приймається у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

 

Стаття VІ. Органи управління Фонду

 

6.1. Органами управління Фонду є:
6.1.1. Вищий орган управління – Загальні Збори Учасників;
6.1.2. Постійно діючий виконавчий орган – Директор;
6.1.3. Наглядова Рада.
6.2. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення про ці органи, призначати і заміщувати їх членів. Члени указаних органів не зобов’язані бути учасниками Фонду.

 

Стаття VІІ. Загальні Збори Учасників

 

7.1. Вищий орган управління Фонду – Загальні Збори Учасників (надалі – «Загальні Збори»), які проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними, якщо у них беруть участь не менше, ніж дві третини Учасників Фонду. Загальні Збори скликаються Директором фонду. Позачергові збори скликаються Директором Фонду або на вимогу 2/3 учасників Фонду.
7.1.1. До виключної компетенції Загальних Зборів Фонду належить:
– внесення змін до Статуту;
– призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого (Директора) та Наглядової Ради;
– прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду.
7.1.2. До компетенції Загальних Зборів Фонду належить:
– затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього шляхом викладення в новій редакції;
– обрання виконавчого та контролюючого органів Фонду;
– визначення основних напрямів діяльності Фонду;
– затвердження благодійних програм;
– затвердження порядку використання майна та коштів Фонду;
– прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду і затвердження ліквідаційного балансу;
– затвердження річних звітів;
– винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Фонду;
– вирішення інших питань, що передбачені цим Статутом;
– рішення Загальних Зборів Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. За умови рівності голосів голос головуючого на засіданні дорівнює двом голосам;
– рішення Загальних Зборів Фонду щодо внесення змін та доповнень до Статуту про реорганізацію або ліквідацію Фонду приймаються кваліфікованою більшістю голосів (три четвертини голосів від кількості присутніх);
– рішення Загальних Зборів Фонду оформляється протоколом, що підписується особою, яка вела засідання;
– рішення Загальних Зборів Фонду набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не обумовлено в самому рішенні.

 

Стаття VІІІ. Директор Фонду

 

8.1. Директор є постійно діючим виконавчим органом;
8.2. Директор Фонду обирається Загальними Зборами Фонду строком на п’ять років.
8.3. Директор забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Фонду, поточних і перспективних планів та планів соціально-економічного розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними Зборами Фонду.
8.4. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Директор:
– розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів Фонду;
– керує роботою Фонду у період між Загальними Зборами Фонду;
– організовує виконання рішень Загальних Зборів Фонду;
– вносить пропозиції на розгляд Загальних Зборів Фонду щодо перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів Фонду;
– розглядає та затверджує проекти документів та кошториси програм діяльності Фонду;
– затверджує штатний розклад та річні кошториси витрат Фонду;
– затверджує ескізи штампів, печатки та символіки Фонду;
– вирішує інші питання щодо діяльності Фонду.
8.5. Директор обирається та призначається, а також звільняється рішенням Загальних Зборів Фонду.
Умовами для обрання та призначення Директором Фонду є:
– визнання Статуту Фонду;
– досягнення 18-річного віку.
8.6. Директор Фонду зобов’язаний забезпечити виконання статутних вимог. Директор Фонду, як і інші посадові особи Фонду не має права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем у цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.
8.7. Директор Фонду:
– організовує роботу Фонду;
– забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності
Фонду;
– виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами та чинним законодавством;
– організовує виконання рішень Загальних Зборів і звітує перед ними;
– розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду в рамках наданих йому повноважень;
– розглядає і вносить на затвердження Загальних Зборів кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;
– діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами;
– має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів;
– здійснює господарське управління майном та коштами Фонду, укладає від імені Фонду угоди, договори, видає обов’язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;
– відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах;
– видає необхідні для здійснення діяльності Фонду накази, розпорядження та вказівки, обов’язкові для всіх працівників та членів Фонду;
– виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами Фонду та чинним законодавством.

 

Стаття ІХ. Наглядова Рада

 

9.1. Наглядова Рада:
– контролює відповідність дій виконавчих органів Фонду, а також окремих його керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою Фонду і чинним законодавством України;
– розглядає та представляє на Загальні Збори для затвердження звіти, які подає Директор Фонду;
– розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації до керівництва та виконавчих органів Фонду;
– виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Фонду.
9.2. Чисельність Наглядової ради не менше трьох осіб, які обираються терміном на три роки на Загальних Зборах Фонду та підзвітна тільки їм.
9.3. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради.
9.4. Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік, і оформлюється протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.
9.5. У засіданнях Наглядової Ради Фонду може брати участь Директор Фонду з правом дорадчого голосу. Наглядова Рада Фонду приймає рішення простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.
9.6. Члени Наглядової Ради обираються терміном на 3 (три) роки.
9.7. Якщо Фонд, має не більше десяти учасників, Наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами учасників.

 

Стаття Х. Джерела фінансування та порядок використання майна і коштів Фонду

 

10.1. У власності Фонду може бути рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.
10.2. Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
10.3. Джерела формування майна та коштів Фонду:
10.3.1. за рахунок внесків засновників та інших благодійників;
10.3.2. за рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарувань, заповітів та інших внесків фізичних, юридичних осіб, наданих у грошовій та натуральній формах;
10.3.3. надходження від проведення благодійних кампаній зі збору
благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та
благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від
благодійників;
10.3.4. доходи від депозитних вкладів та від інших паперів, надходження
від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;
10.3.5. благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий
характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та
натуральній формах;
10.3.6. шляхом придбання за рахунок належних Фонду коштів майна, транспортних засобів, продуктів харчування та матеріалів через систему торгівлі, у юридичних і приватних осіб (в тому числі зарубіжних) за готівковий та безготівковий рахунок;
10.3.7. за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.
10.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути
кредити.
10.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Стаття ХІ. Контроль, облік, звітність

 

11.1. Фонд веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому державою порядку, з урахуванням особливостей його діяльності.
11.2. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.
11.3. Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Наглядовою Радою або правочинами благодійників.
11.4. Фонд зобов’язаний стати на облік у податкових органах за його
місцезнаходженням у встановлений термін, згідно з чинним законодавством
України.

 

Стаття ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

12.1. До Статуту Фонду можуть вноситись доповнення та зміни, які не повинні змінювати форму власності та становити своїм змістом перетворення або ліквідацію Фонду. Зміни та доповнення до статуту вносяться шляхом викладення статуту в новій редакції та затвердження Загальними Зборами.
12.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд Загальних Зборів.
12.3. Про зміни у статутних документах Фонд повідомляє реєструючий орган у встановлений термін, згідно із законодавством України.

 

Стаття XІІІ . Порядок реорганізації та ліквідації Фонду

 

13.1. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду – Загальних Зборів.
13.2. При реорганізації Фонду, його права і обов’язки переходять до правонаступників.
13.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
13.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів або суду в установленому порядку. Для проведення процедури ліквідації Фонду призначається ліквідаційна комісія, до якої з дня її призначення переходять повноваження щодо управління справами Фонду.
13.5. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим Організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій активи Фонду повинні бути спрямовані до Державного бюджету України.
13.6. При реорганізації чи ліквідації Фонду звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
13.7. Фонд вважається ліквідованим з моменту внесення запису про припинення в Державний реєстр.

 

 

УЧАСНИК:

______________________ Гриб Ігор Олександрович

 

Маніфест

засновників платформи


Сьогодні, четвертого березня дві тисячі двадцять першого року Божого, сімнадцять колишніх полонених з Божим благословенням засновують платформу звільнення в’язнів у складі Асєєва Стаса, Балуха Володимира, Бекірова Едема, Гриба Павла, Жемчугова Володимира, Карпюка Миколи, Кольченка Олександра, Козловського Ігоря, Мовенка Игоря, Панова Євгена, Рамазана Ісмаїла, Семени Миколи, Сенцова Олега, Сущенка Романа, Умерова Ільмі, Чийгоза Ахтема, Шумкова Олександра. Ми об’єднались і заснували платформу з однією головною метою – звільнювати ув’язнених людей з неволі до останнього в’язня!

Платформа звільнення політв’язнів – це позапартійне об’єднання тих, хто має досвід власної боротьби за себе й інших, кому не байдужа доля переслідуваних, які залишаються ще в ув’язненні. У багатьох з нас залишились ті люди, які в ув’язнені стали близькими – друзями, товаришами, знайомими. Зараз стало очевидно, що без наших зусиль ці люди не зможуть бути звільнені. Ми змушенні сьогодні стати на шлях захисту і боротьби за визволення з полону всіх переслідуваних злочинною Росією, бо ми є нині єдині, хто дійсно зацікавлений у тому, щоб люди, яких мордують ув’язненням, змогли б отримати волю й розповісти світу ту страшну правду, яку ще не знає світ.

Наш ворог і ворог всього вільного людства – Російська Федерація. Вона воює й розширює свою імперську державу, при цьому нехтуючи будь-яким гуманітарним правом, законами і мораллю, вона переслідує, ув’язнює, отруює і вбиває того, кого вважає своїм опонентом, не залежно від громадянства, віри, політичних поглядів і ідеології. Росія є тільки одна – загарбницька, й так буде доти, доки російській злочинний режим не буде до дощенту розтрощений, а російській народ через не вилікується через пізнання, що його бандитський режим приносить йому самому найбільше лиха. Доки буде існувати Російська Федерації – доти будуть існувати скривдженні, поневолені, полонені, ув’язнені і переслідуванні по всьому світу, яким необхідна наша з вами допомога, відомість і реальна підтримка. Тільки спільними об’єднаними зусиллями вільних держав можна боротися проти злочинів підлої і злочинної держави Російська Федерація.

На превеликий жаль, політика до ворога нинішньої влади в нашій державі Україна є свідомо хибною і зрадницькою до українського народу, що довірив цій владі правити в Україні.

Основний закон, не кажучи вже про інші закони, попирається владою, обов’язки, накладені українським народом на владу, нехтуються і не виконуються. Натомість, не згодні з нинішнім станом речей на Вкраїні – ігноруються, дискредитуються, переслідуються чи навіть позбавляються волі – прикладів всього цього достатньо. Ми з цим не згодні, вважаємо, що так не може відбуватися у нашій Країні, в якій визнається в Основному законі, в його загальних засадах, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.

Платформа звільнення в’язнів заявляє, що людина не може бути позбавлена волі за свою діяльність проти Російської Федерації і проти її впливу в Україні, патріоти України, військові, чи просто свідомі українці, який би вони злочин би не вчинили, не можуть бути позбавленні гідності, честі чи життя за свої свідомі переконання у місцях відбування покарань в Україні, іноземці, які воюють разом з нами проти Росії в різних куточках світу, заслуговують на гідне до себе ставлення і на ті ж самі основні права й свободи, що й усі інші громадяни України, як це визначено законом – вони, як і всі інші борці, не можуть бути позбавлені будь-яких прав, які їм гарантовані Конституцією України, за свої переконання і боротьбу проти Росії, вони не можуть бути позбавлені права на політичний притулок, не можуть бути депортовані з України до ворога, де на них чекають тортури, ув’язнення чи навіть смерть за їх боротьбу. Ми рішуче виступаємо проти цих злочинів, і не налаштовані миритися з цим лицемірством і зрадою людей.

Однак, в останні два роки влада України свідомо обрала шлях проти тих цінностей, за які сотні років безперервно бореться не одне покоління українців – суверенну, вільну, правову і демократичну УКРАЇНУ. Політика «умиротворення» ворога і здачі інтересів українського народу свідомо здійснюється, через те, що не має розуміння суті підлої Росії – це не рівноправна держава, а злочинний бандитський режим. Давно відомо і сказано до нас, що Росія, із своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницькими амбіціями у кожній ситуації, у кожному стані, всіми силами, з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб наново поневолити. За майже два роки безперервних скандалів, пов’язаних із свідомою політикою “умиротворення” ворога, не було зроблено нічого путнього, як у напрямку звільнення українських полонених, так і в напрямку відстоювання інтересів держави – війни за незалежність, боротьби з внутрішнім ворогом і у зовнішній політиці підтримки України в світі.

Півтора роки тому, погодившись на умови, виставлені ворогом, не спитавши думку самих заручників, влада провела обмін так званими «утримуваними особами», чим не залишила цим жодного шансу звільнитися тим, хто не був обміняний. Нинішній владі в Україні вони не потрібні.

Більше року тому відбувся самий неоднозначний обмін, в результаті якого були звільнені 64 цивільних, 12 військовополонених – громадян України й Росії, і 123 злочинців, серед яких були не просто засуджені бойовики. Це були терористи, вбивці небесної сотні, сепаратисти, колаборанти і військові злочинці як з українським так і з російським громадянством теж. Всі три обміни, які є результатом домовленостей між владою в Україні і ворогом України – Російською Федерацією, ведуться на шкоду Україні, її репутації, й, найголовніше, людям, які залишаються у полоні. Влада України мала всі шанси визволити якомога більше полонених, якби була у цьому зацікавлена. Проте всі цікаві підлій Росії жорстокі злочинці були звільнені в обмін на звичайних заручників, а нові операції по захопленню військових злочинців і звільнення полонених на Донбасі були свідомо зірвані.

Так, через державну зраду, що відбулася півроку тому в майже самий останній момент проведення операції по затриманню військових злочинців, за ґратами в Україні не опинилося більше тридцяти бойовиків, які загубили не один десяток життів невинних людей. Через злочинний наказ СБУ була зірвана спеціальна операція по визволенню полонених з катівень Донбасу і дивом не трапилась стрілянина, яка мала б фатальні наслідки. Це є ніщо інше, як державна зрада. Через це українці і надалі, в наступні роки, залишатимуться в ув’язненні, звідки, на превеликий жаль, не всі зможуть повернутися додому. Ми усвідомлюємо, що щось вимагати у влади, яка таким чином ставиться до власного народу, який довірив їй правити Україною, безглуздо.

Всі присутні тут колишні в’язні об’єднались з однією метою – започаткувати об’єднання патріотів і небайдужих, що візьме на себе дуже важливе завдання по визволенню й допомозі полоненим і працювати над цим, а не вимагатиме від когось це робити за нас. Ми звикли не скиглити, а вирішувати проблеми. Платформа – це не закритий дискусійний клюб в’язнів, що тільки робить заяви для суспільства, а дієве об’єднання всіх свідомих українців, що бореться за волю людей, до якого може долучитися кожен, хто має бажання допомогти на фронті визволення з полону, де головне, це спільна справа всіх і кожного з однією метою – звільнити з полону людей – і ми знаємо – це дійсно в наших силах. Ми дуже розраховуємо на підтримку і не байдужість всіх людей, які усвідомлюють важливість закладеної тут справи.

Сьогодні українська влада не питала і не питає при обміні думки тих, хто постраждав через дії цих злочинців бо плює з великої висоти на всіх українців, живих і загиблих. Так далі тривати не може. Влада не наводить повного списку тих, кого віддали в обмін на полонених бо боїться негативного суспільного резонансу.

Такий був після загибелі сержанта 137 обмп Ярослава Журавля, що загинув через злочинну байдужість до його долі. Ставлення до Батьків загиблого Ярослава демонструє ставлення до всіх нас – влада України на нас наплювала! Після великого і дуже нерівнозначного обміну більше року тому шансів на те, що більше двадцяти військовополонених і сотні цивільних заручників отримають волю, не стало зовсім. Українці, як і всі інші в’язні, тепер залишені без надії. Вони усвідомлюють, що тепер їх залишили до кінця своїх термінів мордуватися у ворожому полоні. Якщо нічого не робити – залишаться в живих й вийдуть волю меншість з них, без здоров’я і допомоги від держави й власного народу, честь якого відстоюють вони своїм власним прикладом мужності і стійкості.

Як колишні полонені, ми солідарні з тими, хто ще ув’язнений, тому не можемо залишитись байдужими до їх долі. Ми не залишимо в біді і без надії на волю як наших співвітчизників так і всіх переслідуваних за свою боротьбу із російським злом людей в ув’язненні. Цим людям є що розповісти світу, і для нас вони всі є рівні не залежності від того якої віри, походження і громадянства. Звільнення полонених і заручників з російського ув’язнення – є одним з найвагоміших завдань у змаганні Українського народу з одвічним російським ворогом за Свободу й Незалежність України і всіх поневолених народів на теренах імперії зла. Всі присутні тут колишні полонені мають за честь бути тими, хто буде боротись на цьому фронті за визволення з полону бранців. Ми готові боротись до кінця за всіх, як боролись у полоні, за гідність кожного з нас. Ми не завагаємось виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Платформа звільнення в’язів сподівається на підтримку і не байдужість спільній нашій справі, як українців, так і людей, урядів країн й організацій з усього вільного світу. Платформа буде виконувати важливу місію більш ширшого значення, ніж визволення з полону лише винятково українців, здійснюючи та захищаючи універсальне гасло – воля народам, воля людині! Саме людина, її цінність і воля є для всіх нас, колишніх полонених, головним. Для нас неприйнятно, коли люди стають не людьми, а предметом торгу, зазіхань чи чиєїсь відомості.

Наші основні цілі – сприяти всіма засобами визволенню з полону ув’язнених, допомагати їм під час і після ув’язнення – безпосередньо як нами, так і сприянням отримання ними цієї допомоги.

Не важливо чи від держави чи організацій ця допомога. Доносити і розповсюджувати всьому світові правду про злочини і переслідування Російською Федерацією. Питання про долю і звільнення людей відтепер має бути знову головним в нашій країні, бо нині, як ніколи раніше, доля людей, що перебувають в ув’язненні, є у небезпеці. Не варто думати, що це є клопіт держави, правозахисників чи адвокатів – це клопіт кожного з нас, кожного українця.

Коли ми чуємо, що хтось опинився у полоні, ми не повинні залишатись осторонь, співчуваючи чужому горю і потайки боячись за себе чи своїх близьких. Солідарність і єдність – це запорука того, що ви завтра не будете наступним!

Ув’язнюються і переслідуються не тільки в Росії, але й в Україні. Андрій Антоненко, більш відомий як Ріфмайстер. Більше року тому він був безпідставно заарештований і ув’язнений у Києві за ганебним звинуваченням. Сергію Стерненко, одеський патріот України, «засдужений» в порушення українського законодавства на 7 років позбавлення волі. Спроба засудити його і інших невинних людей, демонстративне тримання в ув’язненні Андрія більше року в ізоляторі, є ніщо іншим, як викликом всьому українському поспільству, від реакції якого залежить, як далеко дійде безчинство злочинів влади. Не дивлячись на все більше усвідомлення серед українців реальної причини його переслідування, ніхто до сих пір так і рішуче не виразив свого протесту проти цього виклику всім нам. Так само як і Андрій, всі присутні тут засновники платформи, розуміють, що цей виклик треба приймати – і ми його приймаємо, рішуче висловлюючи одностайну підтримку Андрію, Сергію і іншим переслідуваним в Україні, як на словах так і на ділі – ми готові боротися проти репресії в Україні, ми готові боротися за визволення Андрія і всіх репресованих в Україні владою за свою непохитну патріотичну і громадянську позицію, ми готові боротися проти безчинства і зради владою України свого народу!

Платформа звільнення в’язнів буде боротися за визволення переслідуваних з в’язниць України, з в’язниць загарбаних ворогом земель Донбасу і в’язниць в самій Росії. Звільнення з ув’язнення людей з цих різних земель ставить різні задачі і різні шляхи їх вирішення. Перш за все, це обмін, тому платформа буде створювати сприятливі умови для виникнення цієї можливості, співпрацюючи з урядами і міжнародними організаціями. Для поширення правди й відомості про кожну ув’язнену людину і переслідуваних в цілому, платформа буде доносити всьому вільному світу через засоби масової інформації, через соціальну рекламу, через інтернет і телебачення, через особисті зустрічі і заходи, те що намагаються приховати.

Для вирішення задач підтримки ув’язнених, платформа планує організувати мережу збору допомоги і підтримки по різних куточках України.

Усвідомлюючи складність поставлених задач, одним з головних рішень є співпраця і підтримка діяльності платформи з боку Європи, Америки й інших країн і міжнародних організацій. У нас, як засновників платформи є дуже важлива задача донести правду про Росію до всього людства. Нам важливо, аби західний світ позбавився ілюзій. Нинішнє м’яке ставлення західного демократичного світу до злочинів Росії було б неможливе, як би в західному світі не прийнялась і не поширилась ілюзія.

Багато хто вважає, що російській народ і злочинний російський режим – це дві окремі речі, що російський народ не є носієм цінностей режиму, а тільки жертвою останнього. Це лише ілюзія, як і те, що ув’язнення Навального є переслідуванням опозиції, якої насправді немає. Саме російський народ масово виходить 9 травня на паради «перемоги», яка є однім з найголовніших ідейних стовпів бандитського путінського режиму.

В Україні сьогодні, з огляду на нинішнє становище у поспільстві, платформа вважає дуже важливою задачею доносити до людей важливість вибору в їх житті правильної патріотичної позиції, з яка починається з таких засад як небайдужість, в якій державі жити і якою мовою розмовляти. Без власної держави, яка буде відстоювати інтереси свого народу, а не злодіїв, без визволення, а отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Розпач і занепад, ці шкідливі панівні настрої в поспільстві, не можуть сприяти ніяк справі не те що визволенню когось з полону, а й взагалі подальшому існуванні України як суверенної демократичної держави.

Відтепер у всіх переслідуваних, ув’язнених і полонених є своя організація- Платформа звільнення в’язнів, яка буде постійно, не залежно від політичного режиму боротися, за визволення всіх в’язнів, до останньої людини. Відтепер у всіх є надія, що їх не залишать в біді, не залишать наодинці їх близьких, за них не забудуть і за них будуть боротися, їх погляди поділяють і цінують – у них є опора, на яку вони можуть розраховувати. З Божою поміччю ми звільнимо з тюрем ворога борців за вільний світ і вже з ними розкажемо ту страшну правду, яку ще не знає цей світ!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ! СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ!